תרגילי כפל לוח הכפל

פתרו את התרגילים במהירות ובדקו את תשובתכם.